دانلود فایلهای مربوط به استخدام کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی

دریافت عنوان فایل ردیف
دانلود فرم استشهاد محل سکونت (مبنی بر بومی بودن) 1
دانلود فرم های مصاحبه 2
دانلود راهنمای تست ترکیبی - تخصصی آمادگی جسمانی 3
دانلود پروتکل تریاژ تلفنی 4
دانلود راهنمای برگزاری مصاحبه استخدامی 5